Geschiedenis

Ontstaan van de Piccardthof
Omstreeks 1938 werd in Groningen de “Bond van Volkstuinders” opgericht, die zich onder meer bezighield met het propaganderen van het in gebruik nemen van een volkstuin, huren van grond en het verhuren daarvan in kleine perceeltjes aan particulieren t.b.v. de voedselvoorziening. Spoedig na de oprichting van de Bond werd door haar een verzoek gericht aan het college van B&W van Groningen voor het in huur krijgen van een “permanent” volkstuincomplex achter het Stadspark. B&W voelden er op dat moment weinig voor om grond aan de cultuur te onttrekken en het verzoek werd voorlopig terzijde gelegd. De Bond bleef evenwel bij haar plan en op een gegeven moment bood de adviseur van de Bond, heer Piccardt aan toch nog eens bij het gemeentebestuur te informeren naar de mogelijkheid grond te verwerven voor een “permanent” volkstuincomplex.

Waar anderen veel moeite hadden over de hoge drempel bij B&W te komen was dat voor de heer Piccardt geen bezwaar en hij slaagde erin om omstreeks 1940 (de juiste datum is niet te achterhalen) de gemeente Groningen zover te krijgen, dat zij bereid was een stuk terrein ten zuidwesten van het Stadspark, groot 8.57.80 hectare, te verhuren aan de Bond.

De huurprijs bedroeg toen ƒ100,00 per hectare per jaar, wat neerkomt op 1 cent per m2 per jaar. De tuingrootte mocht maximaal 300 m2 worden. Ziedaar de oorsprong van Piccardthof. In het eerste jaar werden de tuintjes geëxploiteerd door het bondsbestuur, maar door de grote uitbreiding van de “oorlogstuinen” moest de taak van dat bestuur verlicht worden. Dat was onder meer mogelijk door de tuingroep Piccardthof een eigen bestuur te geven die zou gaan zorgen voor de exploitatie.

De oprichtingsvergadering van Piccardthof vond plaats op 12 januari onder de leiding van de heer J. Brink, de bondsvoorzitter. Op een vóór die datum gehouden vergadering van de Bond was reeds besloten de tuingroep de naam Piccardthof te geven.

Wie was de heer Piccardt?
Jan Hendrik Herman Piccardt werd als zoon van een dominee geboren op 20 juni 1866 te Adorp. Na het behalen van de diploma’s gymnasium en gemeente-administratie ging hij de ambtelijke wereld in. Hij werd in 1893 benoemd als burgemeester van Adorp, toen nog een zelfstandige gemeente. In 1897 verruilde hij Adorp voor de gemeente Finsterwolde. Van 1901 tot en met 31 mei 1919 was hij eerste burger van de Friese gemeente Wonseradeel. Na zijn vertrek uit die plaats werd hij voorzitter van de Raad van Arbeid te Sneek, een functie die hij tot aan zijn pensionering bleef vervullen.

Een aantal jaren later vestigde hij zich te Haren, waar hij op vele terreinen van het sociale leven een grote rol ging spelen. Zo was hij onder meer adviseur van de Groninger Bond van Volkstuinders, wat later de link naar Piccardthof zal worden.

Op 20 juni 1951, bij het bereiken van zijn 85-ste levensjaar, werd het borstbeeld van de heer Piccardt onthuld door zijn dochter mevrouw van der Burg-Piccardt. Bij die gelegenheid werd o.a. het woord gevoerd door de heer J. Top, de eerste voorzitter van Piccardthof. De heer Top deelde mee, dat het borstbeeld niet bedoeld was als verjaardagsgeschenk maar als blijk van waardering voor zijn grote inzet voor Piccardthof. Niet alleen voor het in huur krijgen van het complex, maar tevens voor zijn vele adviezen en schenkingen. Het borstbeeld werd destijds gemaakt door de inmiddels overleden heer W.Reinders. Als plaats voor het beeld werd gekozen voor het einde van de Prunuslaan met het gezicht naar de Lijsterbeslaan. In die tijd had men een toegangspoort willen aanleggen bij het begin van de Lijsterbeslaan ter vervanging van de ingang Maluslaan, doch dit plan is niet gerealiseerd. In zijn dankwoord memoreerde de heer Piccardt de grote gemeenschapszin en het saamhorigheidsgevoel van de leden. Hij eindigde zijn speech met de wens dat Piccardthof één van de fraaiste volkstuincomplexen van Nederland zou worden.
In de ledenvergadering van 10 november 1955 werd de heer Piccardt benoemd tot ere-voorzitter van de vereniging.
Op 31 mei 1956 overleed de heer Piccardt en kwam er een einde aan een zeer actief leven.

ATV Piccardthof erkend als natuurpark – 21 juni 1999
Afgelopen zaterdag ontving de Amateurtuindersvereniging Piccardthof uit handen van de Groninger stadsecoloog Wout Veldstra het Nationaal Keurmerk Tuinieren met drie stippen. Daarmee is de volkstuinvereniging één van de weinige complexen in Nederland die zo hoog is gewaardeerd. Binnen de stad Groningen is zij op dat gebied het enige complex met drie stippen. Het Nationaal Keurmerk Tuinieren is enkele jaren geleden in het leven geroepen door de Algemene Vereniging van Volkstuincomplexen in Nederland (AVVN). Het keurmerk duidt aan in hoeverre een volkstuincomplex tuiniert op basis van de zorg voor het milieu en bijdraagt aan een verantwoord ecologisch beheer. Het keurmerk bestaat uit een lievenheersbeestje met stippen. Het aantal stippen geeft aan in welke mate een vereniging zich classificeert. Stadsecoloog Wout Veldstra stelde in zijn openingswoord dat volkstuincomplexen tegenwoordig steeds meer aandacht krijgen voor hun omgeving. Daarmee doelde hij op het recreatief medegebruik. De ontwikkeling van natuurlijke waarden staat bij het Groninger stadsbestuur op een hoog plan, evenzeer als de zorg voor het milieu. Groningen scoort daarmee zeer hoog op de milieuladder in vergelijking met andere gemeenten. Binnen die gunstige ontwikkeling past de ontwikkeling die plaats vindt op het volkstuinencomplex Piccardthof uitstekend. Hij kondigde dan ook aan dat vanaf 22 juni de volkstuinvereniging is opgenomen in de ecologische hoofdstructuur en daarmee een vaste plek heeft verworven als natuurpark voor de stad Groningen.De erkenning is het resultaat geweest van keihard werken door vele vrijwilligers, waarbij het natuurlijk tuinieren een belangrijk element is geworden. Verschil met het regulier tuinieren is beheren van het natuurschoon in plaats van het beheersen. Daarmee wordt bereikt dat er een beter evenwicht ontstaat tussen flora, fauna en insectenleven. Op het complex bevinden zich nu een aantal paddenpoelen, bijenstallen en zijn oude rassen fruitbomen aangeplant. Het ligt in de bedoeling van het bestuur van de vereniging het natuurlijk tuinieren verder uit te bouwen, zo zal volgend seizoen begonnen worden met de aanleg van een rosarium en een natuur leerpad.Het beleid dat nu is ingezet zorgt niet alleen voor een upgrading van de natuur, maar stelt bezoekers daadwerkelijk in staat kennis te maken met de diversiteit van de natuur in al haar uitingen.We maken als leden gebruik van het aanpalende gebied van Natuurmonumenten. Als leden worden wij daar gedoogd. Bijgaand contract regelt onze rechten en verplichtingen.